Főoldal » Hírek » Vízbe borult a vízirendőr - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la Kato­nai Taná­csa 2023. május 12-i jog­erős dön­té­sé­vel 392.000 forint pénz­bün­te­tés­sel és 6 hónap vízi jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­sal súj­tot­ta az egyik vízi­ren­dé­sze­ti rend­őr­őrs parancs­no­kát, vízi köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt.

A kato­nai bün­te­tő­el­já­rás­ban a Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2022 decem­be­ré­ben emelt vádat.

Az íté­le­ti tör­té­ne­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a rend­őr­tiszt vád­lott 2021. ápri­lis 22-én nap­köz­ben jár­őr­szol­gá­la­tot látott el a Tisza folyón egy alá­ren­delt­jé­vel, a szol­gá­la­ti kis­gép­ha­jót az örspa­rancs­nok vezet­te. Ami­kor azon­ban a Tisza­adony és Ara­nyos­apá­ti közöt­ti komp­át­ke­lő­höz értek gép­ke­ze­lé­si és irá­nyí­tá­si hibát vétett és a vízi úton kereszt­be feszí­tett, fel­emelt álla­po­tú sod­rony­kö­tél­nek ütkö­zött a jár­mű­vel. A bal­eset követ­kez­té­ben a jár­őr­ha­jó fel­bo­rult, a vád­lott és a jár­őr­tár­sa a 10 fokos vízbe esett úgy, hogy nem volt raj­tuk men­tő­mel­lény. Sze­ren­csé­re meg tud­tak kapasz­kod­ni a jár­őr­ha­jó hasi bor­dá­za­tá­ban addig, amíg őket a víz­ből a köze­li komp­ról kimen­tet­ték.

A rend­őr­pa­rancs­nok súlyo­san gon­dat­lan maga­tar­tá­sá­val jár­őr­tár­sa éle­tét, testi épsé­gét köz­vet­len veszély­nek tette ki.

 A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

https://ugyeszseg.hu/vademeles-a-tiszaba-borult-rendorsegi-motorcsonak-ugyeben-fotokkal-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/