Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Vízbe fulladt a felügyelet nélkül hagyott gyermek – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A neve­lő­anya a tera­szon für­det­te a gyer­me­ket, bement a házba töröl­kö­ző­ért, ezalatt a kis­gyer­mek vízbe fulladt.

A vád­irat sze­rint a 2 éves kis­gye­rek a vád­lott csa­lád­já­ban nevel­ke­dett Pol­gá­ron. Az elkö­ve­tő 2023. május 26-án, dél­után, a ház tera­szán akar­ta meg­für­det­ni a gye­re­ket, ezért egy műanyag tek­nőt kivitt, azt három­ne­gyed részé­ig fel­töl­töt­te víz­zel. Bele­ál­lí­tot­ta a sér­tet­tet, azon­ban eszé­be jutott, hogy nem hozott magá­val töröl­kö­zőt, ezért bement a házba. A kis­gye­rek fél per­cig volt fel­ügye­let nél­kül, és ami­kor a neve­lő­anya vissza­tért, a sér­tett már a víz alatt feküdt.

A vád­lott azon­nal kiemel­te a gyer­me­ket, meg­ráz­ta, aki sírni kez­dett. Az asszony ész­re­vet­te, hogy vizet nyel­he­tett, a hasa fel volt puf­fad­va, ezért ráfek­tet­te a sér­tet­tet a lábá­ra és ütö­get­ni kezd­te tenyér­rel a hátát.

Idő­köz­ben haza­ér­ke­zett a vád­lott férje, a gyer­me­ket azon­nal orvos­hoz vit­ték, majd kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A sér­tett álla­po­ta roha­mo­san rom­lott, olyan élet­ve­szé­lyes belső sérü­lé­se kelet­ke­zett, hogy 2 nap múlva meghalt.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság nyomozott.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség az asszony ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a vád­irat­ban mér­té­kes indít­vány­ként azt rög­zí­tet­te, hogy a vád­lott beis­me­ré­se ese­tén őt a tör­vény­szék 2 év fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 5 évi pró­ba­idő­re füg­gessze fel.