Főoldal » Hírek » Vízipipadohány helyett fűrészport értékesített- Fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki 2019. év decem­be­ré­től egy esz­ter­go­mi ingat­lan­ban olyan vízi­pi­pa­do­hány gyár­tá­sá­ban és érté­ke­sí­té­sé­ben vett részt, mely­be dohány helyett fafor­gács és fűrész­por került.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2019 decem­be­ré­től egy esz­ter­go­mi ingat­lan­ban össze­sen közel 20.000 kg vízi­pi­pa­do­hány gyár­tá­sá­ban és érté­ke­sí­té­sé­ben vett részt úgy, hogy a dohány helyett fafor­gács, illet­ve fűrész­por került a kész­ter­mé­kek­be. Mivel a dohány­gyárt­má­nyok a tar­tal­mu­kat tekint­ve hami­sít­vá­nyok, így rossz minő­sé­gű ter­mé­kek­nek minő­sül­nek. A gya­nú­sí­tott a vízi­pi­pa­do­hány gyár­tá­sá­hoz adó­rak­tá­ri enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, a ter­mé­kek elő­ál­lí­tá­sa, táro­lá­sa és szál­lí­tá­sa ható­sá­gi enge­dély nél­kül tör­tént, így az elő­ál­lí­tott vízi­pi­pa­do­hány adó­zás alól elvont­nak minő­sül. A dohány­ter­mék után a gya­nú­sí­tott nem fizet­te meg a 409.471.300 Ft jöve­dé­ki adót és a 232.472.041 Ft össze­gű ÁFA-t, így össze­sen 641.943.341 Ft vagyo­ni hát­rányt oko­zott az álla­mi költségvetésnek.

A Nem­ze­ti Adó-és Vám­hi­va­tal Közép-Dunántúli Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­ga Komárom-Esztergom Megyei Vizs­gá­la­ti Osz­tá­lyá­nak nyo­mo­zói a fér­fit külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és jelen­tős mennyi­sé­gű, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett rossz minő­sé­gű ter­mék for­ga­lom­ba hoza­ta­la bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt hall­gat­ta ki gyanúsítottként.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 2021. május 4-én egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te, tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben fenn­áll annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, továb­bá újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.