Főoldal » Archív » Vízművek munkatársainak adták ki magukat a csalók Budapesten - vádemelés

Az ügy két vád­lott­ja, egy 62 éves és egy 28 éves férfi a vád sze­rint előre meg­egye­zett az idős­ko­rú embe­re­ket meg­cél­zó bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ben.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak meg­egyez­tek abban, hogy víz­ve­ze­ték sze­re­lő­nek adják ki magu­kat, erre hivat­koz­va bemen­nek idős embe­rek laká­sá­ba, ahol az egyi­kük elvon­ja a sér­tett figyel­mét, a másik pedig ezalatt külön­bö­ző érté­ke­ket és kész­pénzt tulaj­do­nít el.

Ennek meg­fe­le­lő­en, 2016 novem­be­ré­ben és decem­be­ré­ben a két férfi össze­sen négy buda­pes­ti lakás­ba jutott be úgy, hogy az idős­ko­rú sér­tet­tek­nek azt mond­ták, a víz­mű­vek­től jöt­tek és a víz­mi­nő­sé­get vagy víz­nyo­mást kell ellen­őriz­ni­ük.

Miu­tán beju­tot­tak a sér­tet­tek laká­sá­ba, meg­pró­bál­ták kide­rí­te­ni, hogy hol tart­ják a pén­zü­ket, ezért jel­lem­ző­en vala­mi­lyen ürüggyel kisebb össze­get kér­tek el tőlük, pél­dá­ul az elvég­zett ellen­őr­zés díja­ként. Miu­tán kifi­gyel­ték a pénz rej­tek­he­lyét, egyi­kük elte­rel­te a sér­tett figyel­mét, társa pedig ezalatt eltu­laj­do­ní­tot­ta az ott tar­tott kész­pénzt.

A vád­lot­tak a lopás­sal illet­ve a csa­lás­sal a sér­tet­tek­nek össze­sen több mint 500.000 Ft kárt okoz­tak.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség a vád­eme­lés­kor is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő két fér­fit több­rend­be­li bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, csa­lás bűn­tet­té­vel, illet­ve vét­sé­gé­vel vádol­ja.