Főoldal » Archív » Volt barátnője élettársára támadt, emberölés bűntettének kísérlete a vád

A Vas Megyei Főügyész­ség ember­ölés kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy osztrák-német állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki egy kerék­kulccsal támadt koráb­bi barát­nő­je élet­tár­sá­ra, majd gép­ko­csi­já­val szán­dé­ko­san elütötte. 

A vád­lott férfi 2015. novem­ber 3-án dél körül Bejc­gyer­tyá­nos­ban talál­ko­zott volt barát­nő­jé­vel hogy Auszt­ri­á­ba vigye. A nő nem akart elmen­ni, ezért a vád­lott erő­szak­kal pró­bál­ta gép­ko­csi­já­ba kény­sze­rí­te­ni. Emi­att szó­vál­tás ala­kult ki a férfi és a nő jelen­le­gi élet­tár­sa, a sér­tett között.

A vád­lott ekkor elő­vett egy kerék­kul­csot, rátá­madt a sér­tett­re, és dula­ko­dott vele. A sér­tett gyom­ron rúgta a vád­lot­tat, majd élet­tár­sá­val a hely­szín­ről elszaladtak.

A vád­lott ezután gép­ko­csi­já­val utá­nuk haj­tott, utol­ér­te őket, kiszállt a kocsi­ból, a kerék­kul­csot fenye­ge­tő­leg ismét elő­vet­te, a sér­tet­tel vere­ked­ni kez­dett, aki ellök­te, és az élet­tár­sá­val a helyi orvo­si ren­de­lő felé menekült.

A vád­lott utá­nuk haj­tott, és a sér­tet­tet szán­dé­ko­san elütöt­te. A vád­lott ezt köve­tő­en a kerék­kulccsal újra rátá­madt a már sérült fér­fi­re, a továb­bi bán­tal­ma­zást a védel­mé­re kelő élet­társ aka­dá­lyoz­ta meg.

A Vas Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Szom­bat­he­lyi Törvényszéken.