Főoldal » Archív » Volt élettársa családjára támadt a visszaeső elkövető

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség testi sér­tés és magán­lak­sér­tés miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki volt csa­lád­tag­jai sérel­mé­re köve­tett el bűncselekményeket.

A vád­lott 2016. már­ci­us végén meg­je­lent a volt élet­tár­sa által lakott csa­lá­di ház­nál. Az utcá­ról kia­bál­va szó­vál­tás­ba keve­re­dett volt élet­tár­sá­val, majd a házba előle besza­la­dó sér­tett után ment, ott pedig a folyo­són ököl­lel a sze­mén meg­ütöt­te a közös gyer­me­kü­ket kezé­ben tartó sér­tet­tet, aki az ütés­től a föld­re rogyott.

Ekkor a vád­lot­tat sike­rült a lakás­ból eltá­vo­lí­ta­ni, majd a sér­tett édes­any­ja a ház ajta­ját toló­zár­ral bezár­ta azért, hogy a vád­lott ne tud­jon újra bemen­ni. A dühön­gő vád­lott viszont vissza­tért, az ajtó toló­zár­ját kisza­kít­va a házba erő­szak­kal beron­tott, majd szi­dal­maz­ni kezd­te volt élet­tár­sát. Mivel annak anyja a sér­tett védel­mé­re kelt, dula­kod­ni kezd­tek a vád­lot­tal, amely során a vád­lott volt élet­tár­sa any­já­nak jobb kar­ját neki­ütöt­te az ajtónak.

A vád­lot­tat ekkor újra sike­rült kive­zet­ni a lakás­ból az egyik rokon­nak, a vád­lott azon­ban ezért is bosszút állt. Még aznap dél­után a nyílt utcán, a jár­dán szó­vál­tás­ba került az őt a ház­ból kira­kó férfi fele­sé­gé­vel, akit ököl­lel orron ütött.

A bán­tal­ma­zá­sok során a volt élet­társ a jobb szem körül zúzó­dá­sos sérü­lést szen­ve­dett, amely sérü­lés gyógy­tar­ta­ma ugyan 8 napon belü­li volt, de a szem körü­li terü­le­tet érő ököl­ütés során súlyo­sabb, a szem­go­lyó sérü­lé­sé­vel járó sérü­lés elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszön­he­tő. Az élet­társ édes­any­ja a kar­ján sérült meg könnyeb­ben, a segéd­ke­ző sze­mély fele­sé­ge viszont a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben orr­csont­tö­rést, vala­mint az orr és a bal szem körü­li terü­let zúzó­dá­sát szen­ved­te el, ami 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés­nek felel meg.

Az ügyész­ség két rend­be­li súlyos testi sér­tés, könnyű testi sér­tés és magán­lak­sér­tés miatt emelt vádat az ügy­ben. A vád­lott koráb­ban is több­ször volt már bün­tet­ve, cse­lek­mé­nyét vissza­eső­ként követ­te el úgy, hogy nem sok­kal később más bün­te­té­sei miatt bör­tön­be is kel­lett vonul­nia. Az ügyé­szi indít­vány - hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként - a jelen ügy­ben is bör­tön­bün­te­tés, vala­mint a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tás. A vád­lott elő­éle­te miatt fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsátható.