Főoldal » Hírek » Volt élettársa férfi ismerősét ütötte meg - videóval - a Komárom- Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki volt élet­tár­sa férfi isme­rő­sét ütöt­te és ker­get­te meg a lakó­te­le­pen. Mind­ezt tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.

A vád­irat sze­rint a sér­tet­tet  a nő isme­rő­se 2021. júni­us 28-án arra kérte, hogy vigyen neki ben­zint a Kör­nyén leál­lí­tott autó­já­ba. A sér­tett férfi a lakó­te­le­pi par­ko­ló­nál, az autó mel­lett állt, ami­kor az elkö­ve­tő – aki a nő volt élet­tár­sa - oda­ment hozzá, szá­mon kérte a sér­tet­tet, miköz­ben ököl­lel több­ször meg­ütöt­te. A meg­tá­ma­dott férfi ezután elsza­ladt, az elkö­ve­tő utána futott. Egy épü­let­tömb meg­ke­rü­lé­sét köve­tő­en a sér­tett autó­ba ülve mene­kült el a helyszínről.

Az üté­sek követ­kez­té­ben a sér­tett­nek orr­zú­zó­dá­sa és fog­ko­ro­na töré­se kelet­ke­zett, a bán­tal­ma­zás módja alkal­mas 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés okozására.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a 2021-ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt pénz­bün­te­tés­re elítélt elkö­ve­tő­vel szem­ben a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és pénz­bün­te­tést szab­jon ki.