Főoldal » Hírek » Volt élettársát feldobta a vállára és hazaindult - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség szemé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te vádat emelt azzal a 20 éves fér­fi­val szem­ben, aki rend­sze­re­sen meg­ver­te az élettársát. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. janu­ár hónap­tól kez­dő­dő­en élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt a fia­tal­ko­rú nővel - a sér­tet­tel - Mezőzomboron.

Decem­ber­től kez­dő­dő­en azon­ban meg­rom­lott a viszo­nyuk, és a férfi heti rend­sze­res­ség­gel meg­ver­te élet­tár­sát, jel­lem­ző­en tenyér­rel meg­po­foz­ta, ököl­lel keze­in és lába­in ütle­gel­te, vala­mint megrugdosta.

A nő 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A sér­tett végül is meg­elé­gel­te az állan­dó­sult verést, ezért 2021. már­ci­us hónap ele­jén elhagy­ta a vád­lot­tat, nagy­ma­má­já­hoz köl­tö­zött Mádra.

A férfi ebbe nem nyu­go­dott bele, utá­na­ment és elő­ször kér­lel­te, hogy men­jen vissza hozzá. A nő ezt eluta­sí­tot­ta, ekkor a vád­lott meg­fog­ta a nőt, fel­dob­ta a vál­lá­ra és haza­in­dult vele. Menet köz­ben az utcán letet­te, ekkor a sér­tett ismé­tel­ten közöl­te vele, hogy nem akar vele menni. A vád­lott ekkor rán­gat­ni kezd­te és meg­fe­nye­get­te, hogy meg­ve­ri. Idő­köz­ben a kiér­te­sí­tett rend­őr­jár­őrök utol­ér­ték őket, és meg­aka­dá­lyoz­ták a sér­tett továb­bi bántalmazását.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra, továb­bá koráb­bi fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­té­se vég­re­haj­tá­sá­ra is indít­ványt tett.