Főoldal » Archív » Volt élettársát rabolta ki Miskolcon

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján, a bíró­ság elren­del­te egy  rab­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfi  letartóztatását.

A 34 éves férfi 2018. decem­ber 16.-án dél­ben, prob­lé­má­ik meg­be­szé­lé­se cél­já­ból ment volt élet­tár­sá­hoz, annak mis­kol­ci laká­sá­ra. A gya­nú­sí­tott a beszél­ge­tés során több alka­lom­mal köve­tel­te, hogy a sér­tett adja át neki a kész­pén­zét. A lakás­ban tar­tóz­kod­tak a sér­tett hoz­zá­tar­to­zói, akik a gya­nú­sí­tott sza­va­it hall­va, meg­pró­bál­ták elrej­te­ni a sér­tett pénz­tár­cá­ját a lakás­ban, eköz­ben azon­ban egyi­kük azt vélet­le­nül a föld­re ejtet­te. Ezt a gya­nú­sí­tott is ész­lel­te, a tár­cá­ért nyúlt miköz­ben annak meg­szer­zé­se érde­ké­ben ellök­te a sér­tett roko­nát, egy fia­tal fér­fit. Miu­tán a pénz­tár­cát a gya­nú­sí­tott magá­hoz vette, abból kivett 70.000 forin­tot és távoz­ni akart a lakás­ból. A sér­tett már emlí­tett hoz­zá­tar­to­zó­ja meg­pró­bál­ta a gya­nú­sí­tot­tat vissza­tar­ta­ni, azon­ban ő ismét ellök­te a fia­tal fér­fit és a pénzt eltu­laj­do­nít­va elhagy­ta a lakást.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek  veszé­lye, ezért elren­del­te a letartóztatását.