Főoldal » Archív » Volt feleségét keverte gyanúba egy hajdúböszörményi férfi

 

Elle­ne és társa ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hamis vád bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vádiratot.

A vád­lott és társa, a jelen­le­gi fele­sé­ge 2016. már­ci­us 3-án este, a haj­dú­bö­ször­mé­nyi laká­su­kon vesze­ked­tek, majd az asszony egy kés­sel com­bon szúr­ta a férjét.

A vád­lott a sérü­lé­se után taxi­val elment a volt fele­sé­ge házá­hoz, ahol vitat­koz­tak egy­más­sal, majd tele­fo­non beje­len­tést tett a rend­őr­ség­re és azt állí­tot­ta, hogy a volt fele­sé­ge nem enge­di a közös gyer­me­kük lát­ha­tá­sát, továb­bá őt a ház­nál töb­ben meg­tá­mad­ták, bele­vág­ták a kést.

Az intéz­ke­dő rend­őrök még aznap este kihall­gat­ták a vád­lot­tat, aki tovább­ra is a volt fele­sé­gé­re hárí­tot­ta a fele­lős­sé­get a sérü­lé­sé­ért, ezen túl a férfi jelen­le­gi fele­sé­ge azt állí­tot­ta, hogy a férje fel­ső­ru­há­za­tán kelet­ke­zett sza­ka­dá­so­kat is a volt házas­társ okozta.

A beszer­zett bizo­nyí­té­kok cáfol­ták az állí­tá­so­kat, majd mind­ket­ten elis­mer­ték, hogy valót­lan nyi­lat­ko­za­tot tet­tek, ezért a volt fele­ség ellen bün­te­tő­el­já­rás nem indult.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tak ellen társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett hamis vád bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­ság­ra. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­irat­ban köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.