Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Volt férjét és annak párját akarta megölni a nő - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben egy nő tapé­ta­vá­gó kés­sel támad­ta meg volt fér­jét és annak barátnőjét.

A tény­ál­lás sze­rint a nő és a férfi házas­sá­gát 10 éve fel­bon­tot­ta a bíró­ság, azon­ban ennek elle­né­re 2021. év ele­jé­ig tovább­ra is együtt lak­tak. Ezt köve­tő­en a volt férj elköl­tö­zött, barát­nő­je lett. A volt fele­ség nem tudta azt elfo­gad­ni, hogy a férfi nem megy vissza hozzá, ezért 2022. janu­ár 5-én az esti órák­ban meg­je­lent a pár győri hét­vé­gi házá­nál. A ház­ban a magá­val vitt tapé­ta­vá­gó kés­sel a volt férje arcát, nya­kát és a barát­nő nya­kát, lábát, keze­it több­ször meg­vág­ta. A vérző fér­fi­nak sike­rült a kést a nőtől elven­ni, a barát­nő­je pedig elme­ne­kült. Köz­ben a vád­lott meg­nyu­go­dott, a sér­tett pedig érte­sí­tet­te a men­tő­ket. A barát­nőt más­nap reg­gel sok­kos álla­pot­ban talál­ták meg a rendőrök.

A férfi sérü­lé­sei olyan súlyo­sak vol­tak, hogy éle­tét a gyors orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg. A barát­nő pedig könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de a bán­tal­ma­zá­sa akár halált okozó követ­kez­ménnyel is jár­ha­tott volna.

A Győri Tör­vény­szék a nőt több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a tör­vény értel­mé­ben, fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás, míg a nő eny­hí­tés érde­ké­ben fel­leb­be­zett. Az ügy­ben másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la fog dönteni.