Főoldal » Archív » Volt iskolatársát zaklatta - vádat emelt az ügyészség

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki a vissza­uta­sí­tás elle­né­re több mint egy éven keresz­tül zak­lat­ta volt osztálytársát.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett egy közép­is­ko­lá­ban ismer­ked­tek meg, ahol egy osz­tály­ba jár­tak. A vád­lott az isko­la­vál­tást köve­tő­en, 2016. év nya­rán sze­rel­met val­lott a sér­tett­nek, ame­lyet az utób­bi vissza­uta­sí­tott és ezt több alka­lom­mal meg is erő­sí­tet­te. A vád­lott ezt nem vette tudo­má­sul, és 2016. év nya­rá­tól kez­dő­dő­en több alka­lom­mal követ­te a sér­tet­tet Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen, vagy meg­je­lent a lakó­he­lye előtt és ott vára­ko­zott. Mind­eze­ken túl­me­nő­en fel­ke­res­te őt 2018. év folya­mán több alka­lom­mal mun­ka­he­lyén és újra kap­cso­la­tot akart vele léte­sí­te­ni. A vissza­uta­sí­tá­sok elle­né­re a vád­lott szó­ra­ko­zó­he­lye­ken is zak­lat­ta a nőt, tovább­ra sem tudott bele­nyu­god­ni az eluta­sí­tás­ba. A férfi 2018. szep­tem­ber ele­jén a sér­tett pos­ta­lá­dá­já­ba bedo­bott egy saját kéz­zel írt leve­let, és meg­fe­nye­get­te, hogy amennyi­ben nem talál­ko­zik vele az álta­la meg­je­lölt helyen és idő­ben, akkor össze­ve­ri a barát­já­val együtt.

A sér­tett a zak­la­tá­sok miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő a vád­lott meg­bün­te­té­se érdekében.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit zak­la­tás vét­sé­gé­vel, vala­mint sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­gé­vel is vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.