Főoldal » Hírek » Volt munkáltatóját akarta kirabolni egy férfi - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 35 éves férfi ellen, aki rövid idő alatt több bűn­cse­lek­ményt, köz­tük rab­lást is elkö­ve­tett.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 35 éves férfi Csor­nán élt haj­lék­ta­lan­ként. 2021 decem­be­ré­ben négy alka­lom­mal is úgy köve­tett el bűn­cse­lek­ményt, hogy kerék­pá­ro­zó nők után ment, és azok hátul­ján lévő kosár­ból kivet­te a tás­ká­ju­kat. Ezután a tás­ká­ból a pénzt meg­tar­tot­ta, az ira­to­kat pedig eldob­ta. Volt olyan, hogy a tás­ká­ban talált tele­font elad­ta a vád­lott, illet­ve a bank­kár­tyá­val fize­tett is. A ter­helt a cse­lek­mé­nyé­vel a négy sér­tett­nek több mint 160.000 forint kárt oko­zott.

Ugyan­ak­kor e cse­lek­mé­nyek nem vol­tak ele­gen­dő­ek, hogy a vád­lott meg­él­he­té­sét fedez­zék, ezért újabb bűn­cse­lek­ményt akart elkö­vet­ni.

2022. janu­ár ele­jén elha­tá­roz­ta, hogy kira­bol­ja azt a pék­sé­get, ahol koráb­ban fél évet dol­go­zott. Kapuc­nis puló­vert, masz­kot, kesz­tyűt húzott és így ment zárás­kor a pék­ség­hez. A hátsó ajtón akart bemen­ni, és ami­kor az ajtó­ban szem­be talál­ko­zott a tulaj­do­nos­sal, kést rán­tott és azzal fenye­get­te volt főnö­két, több­ször felé is szúrt. A tulaj­do­nos ráfo­gott a kést tartó kézre, hogy elke­rül­je a szú­rá­so­kat, dula­kod­ni kezd­tek, a táma­dó végül elfu­tott. A kapuc­ni és a maszk elle­né­re a pék­ség veze­tő­je fel­is­mer­te a táma­dó­ban koráb­bi dol­go­zó­ját.

A bün­te­tett elő­éle­tű, letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit az ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás kísér­le­té­vel, súlyos testi sér­tés kísér­le­té­vel, több rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel és a bank­kár­tyá­val elkö­ve­tett csa­lás­sal vádol­ja. Az ügyész­ség beis­me­rés ese­té­re azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a vád­lot­tat a bíró­ság 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je és 10 évre tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.

A nyo­mo­zást az ügy­ben a Csor­nai Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Csor­nai Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.