Főoldal » Hírek » Vonaton bántalmazta barátnőjét a fiatal férfi

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az úti­tár­sá­val kiala­kult vitá­ját erő­szak­kal ren­dez­te.

A vád­lott és a sér­tett bará­ti viszony­ban áll­nak és 2019. októ­ber 12. nap­ján kora dél­után együtt indul­tak szó­ra­koz­ni Deb­re­cen­be egy Buda­pest­ről indu­ló vonat­tal. Útköz­ben össze­vesz­tek, mivel a vád­lott egy közös­sé­gi olda­lon egy olyan bejegy­zést tett közzé, ami nem tet­szett a lány­nak. Vitá­juk köz­ben a folyo­só­ra is kimen­tek, ahol tovább foly­tat­ták a vesze­ke­dést.

Kar­cag és Püs­pök­la­dány közöt­ti útsza­ka­szon a lány tar­tott attól, hogy a fiú bán­tal­maz­ni fogja őt, ezért vissza­ment a fül­ké­jük­be és belül­ről tar­tot­ta az ajtó fogan­tyú­ját, hogy a vád­lott ne tud­jon utána menni. A férfi ekkor levet­te a folyo­són elhe­lye­zett üveg­tö­rő kala­pá­csot, és azzal két­szer ráütött a fülke ajta­já­ra, ami­nek betört az üvege. A kitört üve­gen keresz­tül benyúlt és a kala­pács hegyes végé­vel ráütött a lány orrá­ra.

A sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban a vád­lott szán­dé­ka súlyos sérü­lés oko­zá­sá­ra irá­nyult.

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás nél­kül fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, ren­del­je el a vád­lott párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, továb­bá a kala­pá­csot koboz­za el.