Főoldal » Hírek » Vonattal ütközött a sínekre hajtó figyelmetlen autós - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki figyel­met­len­sé­ge miatt a jár­mű­vé­vel össze­üt­kö­zött egy vonattal.

A vád­lott 2022. feb­ru­ár 5-én 21 óra után teher­gép­ko­csi­já­val köz­le­ke­dett Konyá­ron. A jár­mű­ben két kis­ko­rú sze­mélyt szállított.

Konyár bel­te­rü­le­tén halad­va a férfi egy külön biz­to­sí­tás nél­kü­li, de külön­bö­ző köz­le­ke­dé­si táb­lák­kal jel­zett vas­úti keresz­te­ző­dé­hez ért. A vád­lott nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge miatt nem vette észre az érke­ző vona­tot és meg­ál­lás nél­kül a sínek­re hajtott.

A vád­lott jár­mű­ve össze­üt­kö­zött a neki bal­ról köz­le­ke­dő sze­mély­vo­nat­tal, melyen a két fős sze­mély­ze­ten kívül egy utas tar­tóz­ko­dott és egyi­kük sem sérült meg. A vád­lott jár­mű­vé­nek első része azon­ban össze­tört és a vád­lott egyik utasa nyolc napon belül gyó­gyu­ló, zúzó­dás­sal járó sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott a súlyos KRESZ sza­bály­sze­gő mega­tar­tá­sá­val veszé­lyez­tet­te a vas­úti köz­le­ke­dés biztonságát.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki és tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.