Főoldal » Hírek » Vonattal ütközött egy gondatlan sofőr Kunfehértó közelében - rendőrségi képekkel - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2021 októ­be­ré­ben Kun­fe­hér­tó köze­lé­ben egy pót­ko­csis sze­mély­au­tó­val az elsőbb­ség­adás köte­le­ző tábla elle­né­re meg­ál­lás nél­kül behaj­tott egy vas­úti átjá­ró­ba, majd össze­üt­kö­zött egy vonattal.

A vád­irat sze­rint a bün­tet­len elő­éle­tű férfi 2021. októ­ber 8-án, dél­előtt, Kun­fe­hér­tó lakott terü­le­tén kívül, egy föld­úton vezet­te a pót­ko­csis jár­mű­vet, ami­kor egy sorom­pó­val nem védett vas­úti keresz­te­ző­dés­hez ért. Figyel­men kívül hagy­ta az átjá­ró előtt lévő „ÁLLJ! Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­lát, és a vas­úti átjá­ró­ba behaj­tott. Jobb­ról azon­ban egy menet­rend sze­rin­ti sze­mély­vo­nat érke­zett, ami Kun­fe­hér­tó felől Kis­kun­ha­las felé robo­gott. A vonat a veze­tő gyors féke­zé­se elle­né­re a sze­mély­au­tó jobb olda­li részé­nek ütkö­zött. Az ütkö­zés miatt a pót­ko­csis autó a sínek mel­let­ti füves terü­let­re sod­ró­dott, míg a sze­mély­vo­nat az átjá­ró után a vas­úti pályán állt meg.

A bal­eset­ben a férfi 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, sze­ren­csé­re a sze­mély­vo­nat­ban senki sem sérült meg. A vád­lott e tet­té­vel a vona­ton tar­tóz­ko­dó sze­mély­zet és uta­sok éle­tét, testi épsé­gét gon­dat­lan­ság­ból veszélyeztette.

A férfi a gon­dat­lan cse­lek­mé­nyé­vel meg­szeg­te azo­kat a KRESZ sza­bá­lyo­kat, misze­rint a vas­úti átjá­ró előtt meg kell állni, ha bár­mely irány­ból vas­úti jármű köze­le­dik, ille­tő­leg ha ott „ÁLLJ! Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la van. Ezen kívül jár­mű­vel biz­to­sí­tat­lan vas­úti átjá­ró­ra csak akkor sza­bad ráhaj­ta­ni, ha a veze­tő­je meg­győ­ző­dött arról, hogy az átjá­ró felé vas­úti jármű egyik irány­ból sem közeledik.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző elkö­ve­tőt a járá­si ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség­gel vádol­ja és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény és képek ezen a lin­ken érhe­tők el: Lezárt akta: neki­ment a vonat­nak | A Magyar Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu)