Főoldal » Hírek » WC ajtóhoz vágta a pultosnőt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 61 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő egy mis­kol­ci sörö­ző­ben leit­ta­sod­va szit­ko­zó­dott és zak­lat­ta a ven­dé­ge­ket, a pul­tos­nő távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel, erre ruhá­za­tá­nál meg­ra­gad­ta és a WC ajtó­hoz vágta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. janu­ár köze­pén, a dél­utá­ni órák­ban, Mis­kol­con, egy sörö­ző­ben ita­lo­zott, és leré­sze­ged­ve han­go­san szit­ko­zód­ni kez­dett, inzul­tál­ta a ven­dé­ge­ket. A pul­tos­nő közöl­te, hogy nem fogja kiszol­gál­ni, és távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel. A férfi azon­ban ennek nem tett ele­get, hanem elő­vet­te a zse­bé­ben lévő szennyes zseb­ken­dő­it, és kido­bál­ta az asz­tal­ra. A pul­tos­nő rászólt, hogy pakol­jon el, mire két kéz­zel lesö­pör­te a zseb­ken­dő­ket az ott lévő poha­rak­kal együtt, ame­lyek közül volt, ami eltört. Ami­kor a pul­tos­nő az asz­talt akar­ta fer­tőt­le­ní­te­ni, a vád­lott hir­te­len moz­du­lat­tal a mel­lé­nyé­nél meg­fog­ta, és nagy erő­vel hoz­zá­vág­ta a WC ajtó­hoz. Ezután újból ráfo­gott a sér­tett mel­lé­nyé­re, és éppen meg­üt­ni akar­ta, de a nő kibújt a ruha­da­rab­ból, és elmenekült.

A sörö­ző­ben tar­tóz­ko­dó egyik férfi ven­dég ekkor a vád­lott vál­lá­ra tette a kezét és szá­mon kérte miért bán­tot­ta az alkal­ma­zot­tat, mire a vád­lott most őt lökte el nagy erő­vel, ami­től egy asz­tal­ra esett, majd föld­re került. A férfi viszont fel­állt, és ekkor­ra már a sörö­ző­ben tar­tóz­ko­dó többi ven­dég együt­tes segít­sé­gé­vel a vád­lot­tat kite­rel­te az épü­let elő­te­ré­be, ille­tő­leg itt az idő­köz­ben érte­sí­tett rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig visszatartották.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.