Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Webáruházban vásároltak a megtalált bankkártyával

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség jogo­su­lat­la­nul meg­szer­zett bank­kár­tya fel­hasz­ná­lá­sa miatt két elkö­ve­tő­vel, egy fér­fi­vel és egy nővel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot a bírósághoz. 

A sér­tett 2018. júli­us 26-án Esz­ter­gom­ban elvesz­tet­te a bank­kár­tyá­ját, ame­lyet a vád­lot­tak meg­ta­lál­tak. A vád­lot­tak még aznap három külön­bö­ző web­áru­ház­ból vásá­rol­tak maguk­nak ruhá­za­ti ter­mé­ke­ket a bank­kár­tya ada­ta­i­nak jogo­su­lat­lan meg­adá­sá­val, elő­ször 79.164,-Ft. érték­ben, másod­szor 20.389,-Ft. érték­ben, har­mad­szor 19.846,-Ft értékben.

Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak 2018. júli­us 28-án még két­szer hasz­nál­ták a bank­kár­tyát, össze­sen 116.276,-Ft. érték­ben vásár­lást kísé­rel­tek meg egy inter­ne­tes áru­ház­ban, azon­ban ekkor ered­ménnyel nem jártak.

A bűn­cse­lek­ménnyel az elkö­ve­tők össze­sen 119.849,-Ft. kárt okoz­tak, ame­lyet a bank a sér­tett részé­re megtérített.

A vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­ték, erre figye­lem­mel az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len első­ren­dű vád­lot­tat köz­ér­de­kű mun­ká­ra, míg a bün­te­tett másod­ren­dű vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélje.

A nyo­mo­zó ható­ság a vád­lot­tak­tól lefog­lal­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vásá­rolt ruhá­za­ti ter­mé­ke­ket, ame­lyek­kel kap­cso­lat­ban az ügyész­ség vagyon­el­kob­zás­ra tett indítványt.