Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Wellness helyett ökölcsapások – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik egy hotel étter­mé­ben szó­vál­tást köve­tő­en ököl­lel egy­más­nak estek és csak kívül­ál­lók­nak sike­rült szét­vá­lasz­ta­ni őket.

A vád­irat sze­rint a buda­pes­ti és a nagy­kő­rö­si férfi tavaly decem­ber 21-én ven­dég­ként tar­tóz­ko­dott egy Bács-Kiskun vár­me­gyei hotel­ban. A fér­fi­ak között a für­dő­tér­ben szó­vál­tás ala­kult ki. A vita később az étte­rem­ben foly­ta­tó­dott, ami­kor az idő­sebb vád­lott meg­lök­te a másik tár­sa­ság­ban lévő fér­fit. Ekkor a fia­ta­labb férfi isme­rő­se egy pohár víz­zel akar­ta lehű­te­ni a kedé­lye­ket, azon­ban a pohár kicsú­szott a kezé­ből és össze­tört, meg­se­bez­ve az idő­sebb vád­lott arcát. Ő ekkor hátra for­dult azért, hogy elég­té­telt vegyen, ám ebben a töb­bi­ek meg­aka­dá­lyoz­ták. A fia­ta­labb elkö­ve­tő átfog­ta az idő­sebb férfi nya­kát, vere­ked­ni kezd­tek és ököl­lel ütle­gel­ték egy­mást. Mind­ket­ten föld­re kerül­tek, végül kívül­ál­lók válasz­tot­ták szét őket.

A vád­lot­tak a köl­csö­nös bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek. Kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes maga­tar­tá­suk alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

Az ügyész­ség mind­két fér­fi­val szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat és bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – kez­de­mé­nyez­te fele­lős­ség­re vonásukat.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság bün­te­tő­vég­zés­ben 130 ezer illet­ve 150 ezer forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki velük szem­ben. Tár­gya­lás tar­tá­sát egyik vád­lott sem kérte, ezért a dön­tés jogerős.