Főoldal » Archív » XVII. kerületi emberölés – a Fővárosi Főügyészség indítványa

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy egyik gya­nú­sí­tott­já­nak, B. Jenő­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za, aki­vel szem­ben rab­lás bűn­tet­te a mag­ala­po­zott gyanú. Az idős­ko­rú sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­val és meg­ölé­sé­vel az egyik társa gyanúsítható. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a B. Jenő két tár­sá­val együtt 2018. ápri­lis 17-én azért ment a XVII. kerü­le­ti ház­hoz, hogy onnan érté­ke­ket tulaj­do­nít­sa­nak el. Az ingat­lan­ba B. Jenő egyik társa ment be, és ott olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta az idős fér­fit, hogy bele­halt a sérüléseibe.

B. Jenőt, vala­mint az ember­ölés­sel gya­nú­sí­tott tár­sát - aki azóta már más ügy­ben van elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban - gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a nyo­mo­zók. Har­ma­dik - már szin­tén azo­no­sí­tott - tár­su­kat még nagy erők­kel keresik.

B. Jenő cse­lek­mé­nye cso­por­to­san, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re, bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek minősül.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­to­kat a Fővá­ro­si Főügyész­ség meg­vizs­gál­ta, és azt álla­pí­tot­ta meg, hogy alap­pal lehet tar­ta­ni attól, hogy B. Jenő sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bün­te­tő­el­já­rás alól meg­pró­bál­ná kivon­ni magát, illet­ve a még sza­ba­don lévő har­ma­dik tár­suk­kal össze­be­szél­ve, vagy más módon a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­ra törekedne.

A ter­helt bün­te­tett elő­éle­tű. A jelen­le­gi bűn­cse­lek­ményt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­jé­nek hatá­lya alatt, illet­ve más, elle­ne indult bün­te­tő­el­já­rá­sok hatá­lya alatt követ­te el, ezért a bűn­is­mét­lés veszé­lye is reális.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség mind­ezek miatt B. Jenő elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, amely­nek elren­de­lé­se kér­dé­sé­ben a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon hoz dön­tést. A nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság teljesíti.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­ben köz­zé­tett tájé­koz­ta­tá­sa az aláb­bi lin­ken elérhető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/felhivasok/bantalmaztak-belehalt