Főoldal » Hírek » Zaklatás, magánlaksértés és testi sértés – vádemelés egy jánoshalmai férfi ellen - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy jános­hal­mai férfi ellen, aki 2019 júni­u­sá­tól kezd­ve rend­sze­re­sen zak­lat­ta, fenye­get­te a volt élet­tár­sát, még magán­lak­sér­tést is elkö­ve­tett a sérelmére.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és élet­tár­sa kap­cso­la­tá­ból négy gyer­mek szü­le­tett, de a viszony 2017-ben meg­rom­lott, majd 2019 júni­u­sá­ban a sér­tett a gyer­me­kek­kel együtt elköl­tö­zött. Ettől kezd­ve a vád­lott idő­kö­zön­ként meg­je­lent a volt élet­tár­sa jános­hal­mai házá­nál, ahol ordí­to­zott, trá­gár módon szi­dal­maz­ta, verés­sel fenye­get­te a sértettet.

A hábor­ga­tás 2020. első felé­től vált rend­sze­res­sé, a vád­lott sze­mé­lye­sen és tele­fo­non rend­sze­re­sen keres­te, illet­ve több­ször verés­sel fenye­get­te a volt élet­tár­sát. Miu­tán a sér­tett a tele­fon­szá­má­ról letil­tot­ta a vád­lot­tat, a férfi a gyer­me­kek tele­fon­ján keres­te és tovább­ra is verés­sel fenye­get­te. 2020 augusz­tu­sá­ban a vád­lott már azzal fenye­ge­tő­zött, hogy „meg­élez­te a nagy­kést, és azt meg­for­gat­ja benne, ha meg­lát­ja valakivel”.

2020. augusz­tus 2-án éjsza­ka a vád­lott meg­je­lent a sér­tett házá­nál. A zárt kapun keresz­tül bemá­szott az udvar­ba, ahol ordi­bál­ni kez­dett, szá­mon­kér­te a sér­tet­tet, ami­ért ott­hagy­ta őt. Több­szö­ri fel­szó­lí­tás elle­né­re sem hagy­ta el az ingat­lant, sőt két pofont adott a sér­tett­nek. A sér­tett ettől meg­ijedt, segít­sé­gért kia­bált, miköz­ben futott be a házba. A vád­lott utá­na­eredt és a ház bejá­ra­ti ajta­já­ban továb­bi két­szer pofon vágta a nőt, majd a ház­ban leült. Végül az idő­köz­ben kiér­te­sí­tett rend­őrök fel­szó­lí­tá­sá­ra hagy­ta el a hely­színt. A bán­tal­ma­zás miatt a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A vád­lott még a követ­ke­ző napon is fenye­ge­tő­zött: tele­fo­non azt közöl­te a sér­tet­tel, hogy aznap is elmegy hozzá, és ismét „meg­kap­ja az adag­ját”. A meg­fé­lem­lí­tett sér­tett zak­la­tás, magán­lak­sér­tés és könnyű testi sér­tés miatt is kérte a vád­lott megbüntetését.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­tén kívül magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel is vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.