Főoldal » Archív » Zaklatásból életveszélyt okozó testi sértés - Fotóval

A férfi ismer­ked­ni sze­re­tett volna, ami zak­la­tá­sok­ká, majd tett­le­ges­ség­gé fajult: válasz­tott­ját követ­te, majd foj­to­gat­ta, a nő pár­já­nak élet­ve­szé­lyes sérü­lést okozott.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a jelen­leg 46 éves, Sop­ron köze­li tele­pü­lé­sen lakó férfi ellen a Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség három vád­ira­tot is benyúj­tott zak­la­tá­sok elkö­ve­té­se miatt. A férfi ugyan­is elő­ször 2015-ben, inter­ne­ten pró­bált a válasz­tott­já­val ismer­ked­ni, és a soro­za­tos eluta­sí­tá­sok és letil­tá­sok elle­né­re – más néven – újabb üze­ne­te­ket kül­dött. Emel­lett a nőt 2016-2017-2018. évek­ben szá­mos alka­lom­mal követ­te gya­lo­go­san és autó­val is, továb­bá - egyik közös­sé­gi olda­lon meg­osz­tott pro­fil­já­nak - képe­it is köz­zé­tet­te álnéven.

A zak­la­tá­sok miatt a sér­tett szá­mos fel­je­len­tést tett, így a vád­eme­lé­se­ket köve­tő­en a fér­fit 2019 tava­szán fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélték.

Még a bün­te­tő­el­já­rá­sok ideje alatt, 2018 nya­rán a férfi Kapu­vá­ron, autó­val össze­ta­lál­ko­zott a nővel, és annak pár­já­val. Ekkor a vád­lott az autó­ból kiszáll­va, magá­ból kikel­ve, trá­gár­sá­gok köze­pet­te, élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te a nő pár­ját, majd mikor a nő a rend­őr­ség­re tele­fo­nált, elhaj­tott a helyszínről.

Egy hónap­pal később Kapu­vá­ron ismét össze­ta­lál­koz­tak, a két autó egy piros lám­pá­nál egy­más mel­lett vára­ko­zott. Ekkor a vád­lott hát­ra­to­la­tott, majd hátul­ról szán­dé­ko­san bele­haj­tott a sér­tet­tek autójába.

Mikor mind­annyi­an kiszáll­tak az autók­ból, a vád­lott táma­dó­lag lépett fel, ezért a nő a rend­őr­sé­get akar­ta hívni, de előt­te kivet­te a vád­lott autó­já­ból a kul­csot, hogy ne tud­jon ismét elme­ne­kül­ni. Ekkor a férfi meg­fog­ta a nő nya­kát és szo­ron­gat­ni kezd­te. A bán­tal­ma­zás­nak a nő párja vetett véget. Ekkor a vád­lott a férfi felé ütött több­ször, de nem talál­ta őt el, eköz­ben azt kiál­tot­ta a nőnek, hogy „Vide­ózd le, hogy verem agyon!”

Ezt köve­tő­en a vád­lott egyik ütése elta­lál­ta a fér­fit, aki az ütés­től elesett, feje a beton­nak csapódott.

A sérült férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben duz­za­nat­tal járó lágy­rész sérü­lé­se­ket és agy­zú­zó­dást szen­ve­dett el, utób­bi köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lés. Ezen sérü­lés gyó­gyu­lá­sa ese­tén nem zár­ha­tó ki, hogy ideg­rend­sze­ri zava­rok­kal, visel­ke­dés­vál­to­zás­sal járó álla­pot fog a sér­tett­nél kiala­kul­ni. A nőnek - a nyaka szo­ron­ga­tá­sa által - könnyű sérü­lé­sei keletkeztek.

A vád­lot­tal szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, zak­la­tás vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt tizen­két év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.