Főoldal » Hírek » Zala Vármegyei Főügyészség » Zalában fogták el a szlovén mosóporcsempészt- a Zala Megyei Főügyészség videóüzenete és sajtóközleménye

A Zala Megyei Főügyész­ség szó­vi­vő­jé­nek az ügy­ről készült vide­ó­üze­ne­te.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.

A szlo­vén állam­pol­gár­sá­gú férfi 2020. feb­ru­ár 20-án nagy mennyi­sé­gű, hamis mosó­szert akart sze­mély­gép­ko­csi­val Buda­pest­ről Szlo­vé­ni­á­ba szál­lí­ta­ni érté­ke­sí­tés cél­já­ból, de a zalai ható­sá­gok tet­ten érték.

A 65 éves, bün­tet­len elő­éle­tű férfi olyan „Ariel” fel­ira­tú, hamis már­ka­jel­zés­sel ellá­tott mosó­sze­res fla­ko­no­kat akart Szlo­vé­ni­á­ban érté­ke­sí­te­ni, ame­lyek nem az ere­de­ti már­ka­jel­zés sze­rin­ti ter­mé­ket tar­tal­maz­ták, de a cso­ma­go­lás alap­ján alkal­ma­sak vol­tak a vásár­lók meg­té­vesz­té­sé­re.

A férfi 40 db, egyen­ként 4,5 liter kisze­re­lé­sű, hamis mosó­szert rej­tett a sze­mély­gép­ko­csi­já­ba és elin­dult Buda­pest­ről Szlo­vé­nia felé, majd ami­kor Zala megyé­ben, az M7-es autó­pá­lya Kerka pihe­nő­jé­hez ért, az adó­ha­tó­ság jár­őrei ellen­őriz­ték és a hamis árut lefog­lal­ták tőle.

A hamis mosó­szer ere­de­tét a férfi egy hiá­nyo­san kitöl­tött szám­lá­val igye­ke­zett iga­zol­ni, azon­ban a véd­jegy­ol­ta­lom jogo­sult­já­nak for­gal­ma­zá­si enge­dé­lyé­vel nem ren­del­ke­zett.

A férfi meg­sér­tet­te az ere­de­ti ter­mé­ket gyár­tó cég ipar­jog­vé­del­mi olta­lom­ból eredő jogát és ezzel 317 000 forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott.

A Lenti Járá­si Ügyész­ség ipar­jog­vé­del­mi jogok meg­sér­té­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat a szlo­vén férfi ellen a Lenti Járás­bí­ró­sá­gon és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt vele szem­ben.