Főoldal » Archív » Zalától Békés megyéig fosztogatták az idős embereket

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség 57 sér­tett sérel­mé­re, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat öt kapos­vá­ri ille­tő­sé­gű sze­méllyel szem­ben, akik 2014 júni­u­sá­tól 2015 janu­ár­já­ig idős, túl­nyo­mó­részt 80 év körü­li sér­tet­tek laká­sa­i­ba külön­bö­ző tör­té­ne­te­ket kita­lál­va beju­tot­tak, s ott a sér­tet­tek figyel­mét elte­rel­ve az érté­ke­i­ket eltulajdonították.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 11.13.