Főoldal » Archív » Zárjegy nélküli cigarettával bukott le egy mezőcsáti kiskereskedő - vádemelés

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy het­ven­hat éves fér­fi­val szemben. 

A vád sze­rint a vád­lott által üze­mel­te­tett vegyes­bolt­ban a Nem­ze­ti Adó és Vám­hi­va­tal jár­őrei 2019. júli­us 29-én jöve­dé­ki kis­ke­res­ke­dői ellen­őr­zést végez­tek. Az ellen­őr­zés alkal­má­val a jár­őrök az üzlet­he­lyi­ség­ben, továb­bá az ahhoz tar­to­zó helyi­ség­ben össze­sen 126 cso­mag külön­bö­ző kül­föl­di már­ká­jú, magyar zár­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát talál­tak és fog­lal­tak le.

A lefog­lalt dohány­ter­mé­kek bel­föl­di kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­mi érté­ke 134.820 Ft volt.

A vád­lott a jöve­dé­ki ter­mék­nek minő­sü­lő ciga­ret­ták szár­ma­zá­sát, ere­de­tét, adó­zott vol­tát szám­lá­val, vám­ok­mánnyal, illet­ve egyéb bizony­lat­tal hitelt érdem­lő módon iga­zol­ni nem tudta. Így cse­lek­mé­nyé­vel meg­sér­tet­te a jöve­dé­ki adó­ról szóló tör­vény ren­del­ke­zé­se­it, mivel haszon­szer­zés cél­já­ból, más által jöve­dé­ki adó­zás alól elvont jöve­dé­ki ter­mé­ket szer­zett meg és tar­tott a birtokában.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a nyo­mo­zás során lefog­lalt dohány­ter­mé­kek elkob­zá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.