Főoldal » Archív » Zárkatársait zsarolta a fogvatartott

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás, kény­sze­rí­tés bűn­tet­te és zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben, aki a más ügy­ben elren­delt elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak ideje alatt a büntetés-végrehajtási inté­zet­ben zár­ka­tár­sa­it rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta és fenyegette.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye