Főoldal » Hírek » Zárkatársukat zsarolták meg - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat három fér­fi­val szem­ben, akik zár­ka­tár­suk, és annak hoz­zá­tar­to­zói sérel­mé­re követ­tek el vagyon elle­ni bűncselekményeket.

A bör­tön­ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző vád­lot­tak jó isme­rő­si viszony­ban vol­tak, akik közös fel­lé­pé­sük­kel és fizi­kai erő­fö­lé­nyük­kel vissza­él­ve zár­ka­tár­sa­ik előtt veze­tő­ként lép­tek fel, aka­ra­tu­kat a zár­ka­tár­sa­ik­ra rákény­sze­rí­tet­ték. Ezzel szem­ben a sér­tett első alka­lom­mal került büntetés-végrehajtási inté­zet­be, a bör­tön­vi­szo­nyo­kat nem ismer­te, ezért a három vád­lott „rászállt” azzal a cél­lal, hogy külön­bö­ző össze­ge­ket zsa­rol­ja­nak ki tőle. Ennek során a fér­fi­ak rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ták, ille­tő­leg élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­ték a sér­tet­tet azért, hogy a bör­tön­ben elér­he­tő fogyasz­tá­si cik­ke­ket vásá­rol­jon nekik, illet­ve egyi­kük még külön­bö­ző ruha­ne­mü­ket is lopott tőle.

A vád­lot­tak azon­ban nem elé­ged­tek meg ennyi­vel, és a sér­tet­ten keresz­tül élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­ték az élet­tár­sát és édes­ap­ját is, akik - tart­va a három erő­sza­kos férfi kül­vi­lá­gi kap­cso­la­ta­i­tól, ille­tő­leg a sér­tet­tel szem­be­ni retor­zi­ók­tól - a köve­te­lés­nek meg­fe­le­lő­en 1 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó érték­ben utal­tak át külön­bö­ző össze­ge­ket pénz­kül­dő szol­gál­ta­tá­son keresz­tül, ille­tő­leg töl­töt­tek fel telefon-egyenlegeket.

A sér­tett annyi­ra tar­tott a vád­lot­tak­tól, hogy a tör­tén­tek­ről a bör­tön­sze­mély­zet­nek sem mert beszá­mol­ni, így a bűn­cse­lek­mé­nyek­re csak akkor derült fény, ami­kor másik büntetés-végrehajtási inté­zet­be került át.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sü­ket töltő vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.