Főoldal » Hírek » Zárókonferenciájához érkezett a Swipe projekt
Az álla­tok ellen elkö­ve­tett bűn­ügyek­ben a sike­res, az elkö­ve­tő elíté­lé­sé­vel vég­ző­dő vád­eme­lé­sek­nek egyik leg­fon­to­sabb össze­te­vő­je a fel­ké­szült, témá­hoz értő nyo­mo­zó, ügyész, szak­ér­tő, bíró.
 
Az Euró­pai Unió Life prog­ram­ja és az Agrár­mi­nisz­té­ri­um által finan­szí­ro­zott SWiPe pro­jekt azt kutat­ta, miként lehet a ter­mé­szet­ká­ro­sí­tá­si ügyek­ben a haté­kony bűn­ül­dö­zést és igaz­ság­ügyi mun­kát elősegíteni. 
 
A pro­jek­tet záró kon­fe­ren­ci­án a témá­ban gya­kor­la­ti tudás­sal ren­del­ke­ző elő­adók jár­ták körbe a fel­me­rü­lő kér­dé­se­ket. Az ügyész­ség részé­ről dr. Bereg­szá­szi Gizel­la leg­főbb ügyész­sé­gi főosz­tály­ve­ze­tő ügyész, dr. Laczi Beáta járá­si cso­port­ve­ze­tő ügyész, és dr. Ben-Belgacem Anikó ügyész osz­tot­ták meg gon­do­la­ta­i­kat a szak­ma min­den terü­le­té­ről érke­ző hallgatósággal.