Főoldal » Hírek » Záróra után kirabolta a kocsmárost - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség rab­lás és súlyos testi sér­tés miatt vádat emelt egy több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki a ven­dég­lá­tó­hely zárá­sa köz­ben ájult­ra verte és kira­bol­ta a tulajdonost.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­fél­egy­há­zi férfi ez év janu­ár 14-én az esti órák­ban egy hely­be­li szó­ra­ko­zó­he­lyen ita­lo­zott. Zár­óra után rátá­madt és a fején három­szor meg­ütöt­te az éppen zárást végző tulaj­do­nost – az ügy sér­tett­jét -, aki ettől esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A rabló a sér­tett zse­bé­ből több mint 100 ezer forin­tot vett el, majd a ven­dég­lá­tó­hely­re bejut­va, a kasszá­ból továb­bi mint­egy 50 ezer forin­tot magá­hoz véve távo­zott. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett arc­csont­ja is eltört. A vád­lot­tat a kis­kun­fél­egy­há­zi nyo­mo­zók más­nap elfog­ták, addig­ra azon­ban a rabolt pénz­ből sze­szes italt és ciga­ret­tát vásá­rolt, így mind­össze 12 ezer forin­tot talál­tak nála.

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső­nek szá­mí­tó fér­fit rab­lás, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Az elfo­gá­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó­kon a rab­lás hely­szí­ne és az elkö­ve­tő­nél meg­ta­lált, rab­lás­ból szár­ma­zó kész­pénz látható.