Főoldal » Hírek » Zárt üvegajtón keresztül menekült a rabló - videóval - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 28 éves férfi ellen, aki erő­szak­kal tar­tot­ta meg az áru­ház­ból ello­pott ter­mé­ke­ket, majd máso­dik pró­bál­ko­zás­ra már sike­re­sen mene­kült el az őt fel­tar­tóz­tat­ni szán­dé­ko­zó dol­go­zók elől.

A járá­si ügyész­ség – össze­sen öt vád­pont­ból álló – vád­ira­ta sze­rint a férfi idén feb­ru­ár­ban, a reg­ge­li órák­ban lopá­si szán­dék­kal bement egy hat­va­ni áru­ház­ba, ahon­nan külön­bö­ző ter­mé­kek­kel fize­tés nél­kül távo­zott. A fér­fit az áru­ház biz­ton­sá­gi őre fel­tar­tóz­tat­ta, majd a biz­ton­sá­gi őri szo­bá­ba kísér­te, ahol fel­szó­lí­tot­ta arra, hogy az ello­pott ter­mé­ke­ket pakol­ja ki.

A tol­vaj ennek nem tett ele­get, hanem az áru meg­tar­tá­sa végett a biz­ton­sá­gi őrre támadt, vele dula­kod­ni kez­dett, majd a nőt fel­lök­te, és a lopott dol­gok­kal együtt mene­kül­ni pró­bált. A cse­lek­ményt ész­lel­ve az áru­ház dol­go­zói az üzlet ajta­ját bezár­ták, ezért a férfi a bol­tot nem tudta elhagy­ni, majd őt a biz­ton­sá­gi szo­bá­ba kísér­ték, ahol a zsák­má­nyát visszaadta. 

Néhány perc múlva a férfi ismé­tel­ten kitört az iro­dá­ból, és mene­kü­lés köz­ben két alka­lom­mal, neki­fu­tás­ból az áru­ház külső, foto­cel­lás üveg­aj­ta­já­nak ugrott, ezzel betör­ve a hőszi­ge­telt biz­ton­sá­gi üveg­aj­tót, majd a hely­szín­ről elmenekült.

A férfi a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt áll, letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülését. 

A járá­si ügyész­ség a fér­fit a fent rész­le­te­zett rab­lás bűn­tet­te mel­lett, egy másik rab­lá­si cse­lek­ménnyel, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel, a lopás bűn­cse­lek­mé­nyé­nek minő­sí­tett ese­te­i­vel, továb­bá ron­gá­lás és garáz­da­ság vét­sé­gé­vel is vádolja.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség a most benyúj­tott vád­ira­tá­ban mér­té­kes indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri a bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. A vád­ha­tó­ság ebben az eset­ben hét év sza­bad­ság­vesz­tés és hét év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

A fel­vé­te­len a vád­lott mene­kü­lé­se lát­ha­tó, melyet az áru­ház biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzített.

https://fb.watch/jIOgi6qwmh/