Főoldal » Archív » Zebrán történt halálos gázolás – vádemelésre került sor

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt azzal a 67 éves békés­csa­bai fér­fi­val szem­ben, aki 2016. júni­us végén Békés­csa­ba köz­pont­já­ban a zeb­rán halál­ra gázolt egy idős kerék­pá­ros nőt.

A vád­lott 2016. júni­us 26-án dél­előtt sze­mély­gép­ko­csi­val Békés­csa­ba köz­pont­já­ban köz­le­ke­dett, ahol a két­szer két­sá­vos Szé­che­nyi utca és Kos­suth tér keresz­te­ző­dé­sé­ben a for­gal­mi lámpa sár­gán vil­lo­gott. Ezen útsza­kasz jobb­ra kanya­ro­dó úttest­jén kije­lölt gya­lo­gos átke­lő­hely és azzal pár­hu­za­mo­san kerék­pár­út van kiépít­ve, amely „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” táb­lá­val van alá­ren­del­ve az úttes­ten zajló for­ga­lom­nak.

A belső sáv­ban köz­le­ke­dő jármű veze­tő­je ész­lel­te, hogy a neki balra eső jár­dán átkel­ni szán­dé­ko­zó gya­lo­gos és kerék­pá­ros tar­tóz­ko­dik, ezért gép­ko­csi­já­val a zebra előtt meg­állt. A külső sáv­ban mögü­le érke­ző vád­lott is egé­szen ala­csony sebes­ség­re lelas­sí­tott, de nem állt meg; csak a neki jobb­ra álló kerék­pá­ros­ra figyelt, a bal­ol­da­li for­ga­lom­ra nem. A gya­lo­gos – a belső sáv­ban meg­ál­ló gép­ko­csit ész­lel­ve – lelé­pett a zeb­rá­ra, s ugyan­csak bal­ról a kerék­pár­úton érke­ző 80 éves sér­tett is meg­kezd­te az átha­la­dást. A vád­lott a nem kellő körül­te­kin­tés miatt gép­ko­csi­ját gyor­sí­ta­ni kezd­te, s össze­üt­kö­zött az úttes­ten átha­la­dó kerék­pá­ros­sal. A bal­eset követ­kez­té­ben az idős asszony olyan súlyos fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy 2016. júli­us 06-án a kór­ház­ban elha­lá­lo­zott.

A vád­lott meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, amely sze­rint a kije­lölt gyalogos-átkelőhely előtt meg­ál­ló jármű mel­lett meg kell állni.

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, amely 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, és köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült több mint 300.000.-Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság előtt foly­ta­tó­dik.