Főoldal » Hírek » Zempléni emberkereskedők a kassai casino körzetében futtatták kiskorú áldozataikat- a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, vala­mint kóros szen­ve­dély­kel­tés vét­sé­ge miatt ítél­te el azt öt vád­lot­tat, akik gyer­mek­vé­del­mi inté­zet­ből szö­kött kis­ko­rú lányo­kat utaz­tat­tak Szlo­vá­ki­á­ba pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség vég­zé­sé­nek céljából.

A bíró­ság négy vád­lot­tat 8 év és 12 év közöt­ti letöl­ten­dő fegy­ház­bün­te­tés­sel, míg egy továb­bi – járó­kép­te­len – vád­lot­tat 2 évi, vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­sel sújtott.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a Zemp­lén megyé­ben élő vád­lot­tak 2016. tava­sza és 2017. nyara közöt­ti idő­szak­ban négy kis­ko­rú sér­tett kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét kihasz­nál­va sze­xu­á­lis kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból való­sí­tot­ták meg az ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­tét. A kis­ko­rú leá­nyok gyer­mek­vé­del­mi inté­zet szö­kött lakói vol­tak. A vád­lot­tak befo­gad­ták a kilá­tás­ta­lan hely­zet­ben lévő, csa­lá­di kap­cso­la­tok­kal nem ren­del­ke­ző sér­tet­te­ket, aki­ket pros­ti­tú­ci­ós szol­gál­ta­tás­ra kény­sze­rí­tet­tek Kassa váro­sá­ban, a casi­no kör­nyé­kén. A rész­ben meg­fé­lem­lí­tett, rész­ben érzel­mi­leg maguk­hoz kap­csolt kis­ko­rú sze­mé­lye­ket napi rend­sze­res­ség­gel „fut­tat­ták”, ellen­ál­lá­su­kat nem egy­szer testi fenyí­tés­sel tör­ték meg. Keres­mé­nyü­ket a vád­lot­tak elvet­ték és abból fedez­ték saját, vala­mint csa­lád­juk meg­él­he­té­sét. Két vád­lott három sér­tett részé­re kábí­tó­szer­nek nem minő­sü­lő kábí­tó hatá­sú anya­got, ún. „her­bál füvet” tar­tal­ma­zó ciga­ret­tá­kat adott azért, hogy bódult álla­pot­ba kerüljenek.

A vád­ha­tó­ság vala­mennyi vád­lott ter­hé­re a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sa végett jelen­tett be fel­leb­be­zést, amely­ben a fogya­ték­kal élő vád­lot­tal szem­ben is vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lot­tak és védő­ik fel­men­té­sért, illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést. A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést – annak helyes indo­ka­i­nál fogva – fenn­tar­tot­ta, míg a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket alap­ta­lan­nak tart­ja. Az ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­nek jelen­tős elsza­po­ro­dott­sá­gá­ra, kiemel­ke­dő­en magas tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­gé­re és a több­szö­rös hal­ma­zat­ra tekin­tet­tel a vád­lot­tak­kal szem­ben a tör­vé­nyes kere­ten belül a bün­te­té­sek szá­mot­te­vő súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A maga­sabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés az álta­lá­nos meg­elő­zés cél­ját is szol­gál­ja annak érde­ké­ben, hogy a bün­te­tő igaz­ság­szol­gál­ta­tás gátat ves­sen a nehéz csa­lá­di hely­zet­ben lévő kis­ko­rú sér­tet­tek kiszol­gál­ta­tott­sá­gá­val való visszaélésnek.

A jog­or­vos­la­tok alap­ján a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.