Főoldal » Archív » Zenei fesztiválon árult kábítószert a két holland állampolgár – vádemelés – VIDEÓVAL

Kis­busz­ban hoz­ták Magyar­or­szág­ra a kábí­tó­szert, amit külön mar­ke­ting­gel érté­ke­sí­tet­tek a buda­pes­ti nyári fesz­ti­vá­lon; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt elle­nük és fegy­ház­bün­te­tést indítványoz.

A vád­irat sze­rint egy huszon­há­rom éves hol­land férfi Hol­lan­di­á­ban nagy­ke­res­ke­del­mi mennyi­sé­gű mari­hu­á­nát és exta­sy tab­let­tát szer­zett be. Ezután rábír­ta régi isme­rő­sét, egy huszon­két éves fér­fit, hogy utaz­zon vele Magyar­or­szág­ra és segít­sen érté­ke­sí­te­ni a kábí­tó­szert egy buda­pes­ti zenei fesz­ti­vá­lon. A két férfi kis­busszal uta­zott Magyar­or­szág­ra és abban hoz­ták maguk­kal kábí­tó­szert is. A vád­lot­tak a mari­hu­á­ná­ból kész ciga­ret­tá­kat sodor­tak, ame­lye­ket műanyag fio­lák­ba cso­ma­gol­tak, illet­ve kis­mé­re­tű műanyag tasak­ba sze­rel­tek ki, a tab­let­tá­kat szin­tén kis­mé­re­tű műanyag zacs­kók­ba ada­gol­ták. A rek­lá­mo­zás és a lehet­sé­ges vásár­lók fel­haj­tá­sa érde­ké­ben több ezer, szí­nes árlis­tát nyom­tat­tak, ame­lyen fel­tün­tet­ték a huszon­há­rom éves férfi tele­fon­szá­mát. A két hol­land állam­pol­gár 2019. augusz­tus 4-én nap­ján érke­zett meg a fesz­ti­vál­ra, ahol két külön sátor­ba köl­töz­tek. A vád­lot­tak a kábí­tó­szert rész­ben a huszon­két éves férfi sát­rá­ban, rész­ben a köz­pon­ti érték­meg­őr­ző­ben helyez­ték el. A két férfi meg­kezd­te a keres­ke­dést, azon­ban 2019. augusz­tus 6-án a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat mun­ka­tár­sai fel­fi­gyel­tek a tevé­keny­sé­gük­re, amit azután hala­dék­ta­la­nul fél­be­sza­kí­tot­tak és érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get. A lefog­lalt kábí­tó­szer a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát több, mint ötven­sze­re­sen meghaladta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két férfi ellen társ­tet­tes­ként jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­ményt a tör­vény  öt évtől húsz évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.

Az ügyész­ség arra az eset­re, ha a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény kap­csán beis­me­rik a bűnös­sé­gü­ket és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a huszon­há­rom éves fér­fit tíz, a huszon­két éves fér­fit nyolc év fegy­ház­bün­te­tés­re, és ugyan­ennyi időre uta­sít­sa ki őket Magyar­or­szág területéről.

A vád­lot­tak letar­tóz­ta­tás­ban vannak.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott, vide­ót is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény itt talál­ha­tó meg: