Főoldal » Hírek » Zoknit és készpénzt raboltak ismerősüktől a siófoki nők - FOTÓVAL

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a két nővel szem­ben, akik pénz­szer­zés érde­ké­ben bán­tal­maz­ták és fenye­get­ték a sér­tet­tet egy sió­fo­ki áru­ház előtt.

Az 59 és 60 éves elkö­ve­tők 2020 ápri­li­sá­ban oda­lép­tek a padon ülő, álta­luk korább­ról ismert, vékony test­al­ka­tú fér­fi­hoz, akit élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­tek, több­ször meg­ütöt­tek, majd fel­szó­lí­tot­tak arra, hogy adja át a nála lévő kész­pénzt. Miu­tán a sér­tett tagad­ta, hogy kész­pénz lenne nála, a fia­ta­labb nő egy hir­te­len moz­du­lat­tal kivett három pár új zok­nit a bevásárlótáskájából.

A meg­ré­mült férfi ezután oda­ad­ta táma­dó­i­nak a zse­bé­ben lévő apró­pénzt, akik azon­ban nem elé­ged­tek meg ennyi­vel, nagyobb cím­le­tű papír­pénzt köve­tel­tek, és annak meg­szer­zé­sé­ért átku­tat­ták a sér­tett ruházatát.

Az elkö­ve­tők végül kisebb össze­gű kész­pénzt és három pár zok­nit zsák­má­nyol­tak, majd a hely­szín­ről sie­tő­sen távoztak.

A sió­fo­ki rend­őrök a köz­te­rü­le­ti biz­ton­sá­gi kame­rák segít­sé­gé­vel azo­no­sí­ta­ni tud­ták az elkö­ve­tő­ket, aki­ket őri­zet­be vet­tek, majd a Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te letartóztatásukat.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő nők­kel szem­ben bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.