Főoldal » Archív » Zöld energia hasznosítás másként - vádemelés a napelemtolvajok ellen

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt négy elkö­ve­tő ellen, akik nap­ele­me­ket lop­tak, illet­ve az ello­pott nap­ele­me­ket a tol­va­jok­tól átvették. 

A vád sze­rint, két, egy­aránt har­minc­ki­lenc éves, bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2018. júli­u­sa és 2019. janu­ár között, mind­össze fél év alatt, közel 300 darab, össze­sen mint­egy 14.000.000,- Ft érté­kű nap­elem­táb­lát lopott el.

A nap­ele­me­ket külön­bö­ző kiépí­tett, illet­ve még épí­tés alatt álló mono­ri, kerek­egy­há­zi, ladány­be­nei, ócsai, kaku­csi nap­elem­par­kok­ból vit­ték el, ame­lye­ket azután valós érté­kük töre­dé­ké­ért továbbértékesítettek.

Az ügy­ben a Daba­si Járá­si Ügyész­ség a két tol­vaj és az ello­pott nap­ele­mek­ből átve­vő két orgaz­da ellen vádat emelt a Daba­si Járásbíróságon.