Főoldal » Hírek » Zsákutcába tévedt embercsempész - Fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Tet­ten­érés után két nap­pal bíró­ság elé állí­tott egy ember­csem­pészt a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyészség.

A 36 éves ukrán állam­pol­gár­sá­gú férfi 2021. ápri­lis 14-én, kora reg­gel, a szerb határ magyar olda­lán grúz rend­szá­mú jár­mű­vé­be kilenc, magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt vett fel, akik két nap­pal koráb­ban érvé­nyes úti okmá­nyok nél­kül, más ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel, lét­rán keresz­tül jutot­tak át az ország­ha­tárt védő műsza­ki záron. Az ember­csem­pé­szés ára fejen­ként 4000-4500 euró volt.

Az úti cél Auszt­ria lett volna, azon­ban egy rend­őr­jár­őr Eplény kör­nyé­kén az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket szál­lí­tó jár­mű­vet meg­kí­sé­rel­te fel­tar­tóz­tat­ni. A sofőr ekkor előbb az autó­val pró­bált mene­kül­ni, majd miu­tán mene­kü­lés köz­ben zsák­ut­cá­ba haj­tott, a gép­ko­csi­ból kiugor­va gya­log akart eltűn­ni a hely­szín­ről. A rend­őrök­nek sike­rült a fér­fit elfog­ni, majd őri­zet­be véte­le mel­lett két nap alatt lefoly­tat­ták a nyo­mo­zást, így az ügyész­ség ápri­lis 16-án bíró­ság elé állí­tot­ta a vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés­sel vádolt férfit.

A Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a fér­fi­val szem­ben 3 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki és 6 évre kitil­tot­ta Magyar­or­szág­ról, emel­lett elko­boz­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált sze­mély­gép­ko­csit és három mobiltelefont.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és védő­je három mun­ka­nap gon­dol­ko­dá­si időt tar­tott fenn. A jog­erős dön­té­sig a bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, ame­lyet min­den­ki tudo­má­sul vett.