Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Zsákvarró tűvel bántalmazta élettársát és a ház felgyújtásával fenyegetőzött – vádemelés egy kecskeméti férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség zak­la­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 29 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2016. ápri­lis 7-én és 8-án Kecs­ke­mé­ten egy zsák­var­ró tűvel és ököl­lel bán­tal­maz­ta élet­tár­sát és azzal is fenye­ge­tő­zött, hogy saját any­já­ra és az élet­tár­sá­ra rágyújt­ja a házat.

A 29 éves férfi koráb­ban már több­ször bán­tal­maz­ta és fenye­get­te élet­tár­sát, azon­ban a nő ezek miatt nem tett fel­je­len­tést és orvos­hoz sem ment. A vád­lott 2016. ápri­lis 7-én és 8-án a kecs­ke­mé­ti ott­ho­nuk­ban ismét vesze­ked­ni kez­dett az élettársával.

Ököl­lel több­ször meg­ütöt­te a sér­tett fejét és tes­tét, majd egy zsák­var­ró tűvel két­szer meg­szúr­ta a hasát. A bán­tal­ma­zást ezután sem fejez­te be, bele­ver­te a sér­tett fejét a falba. Miu­tán abba­hagy­ta a verést, az asszony elme­ne­kült és orvos­hoz ment, vala­mint egy hoz­zá­tar­to­zó­ja segít­sé­gé­vel érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt a fején, a vál­lán és a hasán 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az erő­sza­kos férfi a veré­sen kívül fenye­ge­tő­zött is: 2016. ápri­lis 7-én élet­tár­sát, vala­mint a saját édes­any­ját azzal fenye­get­te meg, hogy kinyit­ja a gáz­csa­pot és rájuk gyújt­ja, fel­rob­bant­ja a házat. A vád­lott anyja koráb­ban már átélt egy gáz­rob­ba­nást, ezért a fenye­ge­tés komoly félel­met kel­tett benne. Az élet­társ zak­la­tás és könnyű testi sér­tés, míg a vád­lott anyja zak­la­tás miatt kérte a férfi megbüntetését.

A koráb­ban elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat az ügyész­ség zak­la­tás bűn­tet­té­vel, zak­la­tás vét­sé­gé­vel, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.