Főoldal » Hírek » Zsarolás a világhálón - vádemelés - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nő ellen, aki meg­szer­zett mez­te­len fotók­kal zsa­rol­ta egy ismerősét.

A vád­lott és a sér­tett a közös­sé­gi médi­á­ban ismer­ked­tek meg egy­más­sal, közös zenei érdek­lő­dés miatt kerül­tek kapcsolatba.

A vád­lott már kez­de­tek­ben álné­ven tar­tot­ta a kap­cso­la­tot a sér­tet­tel, aki­nek azt állí­tot­ta, hogy két­la­ki éle­tet él, rész­ben Magyar­or­szá­gon, rész­ben Los Ange­les­ben, ahol egy ismert film­szí­nész felesége.

A későb­bi­ek­ben a vád­lott fér­fi­ként, álné­ven regiszt­rált a közös­sé­gi médi­á­ban, majd ezen pro­fil­lal fel­vet­te a kap­cso­la­tot a sér­tet­tel. A vád­lott álné­ven egy fia­tal fér­fi­ként mutat­ta magát és azt állí­tot­ta, magá­ról, hogy a vád­lott volt barátja.

A sér­tett a levél­vál­tá­sok során úgy érez­te, hogy sze­rel­mi kap­cso­lat ala­kul ki közte és az álpro­fil mögött meg­hú­zó­dó sze­mély között, ezért annak kéré­sé­re magá­ról mez­te­len fény­kép­fel­vé­te­le­ket küldött.

Mivel az álpro­fil mögött a vád­lott nő állt, így ezen fény­ké­pek­kel zsa­rol­ni kezd­te a sér­tet­tet. Meg­ír­ta neki, hogy a képek a bir­to­ká­ba kerül­tek és amennyi­ben nem küld a részé­re pénzt, úgy a képe­ket az isme­rő­se­i­nek elküldi.

A sér­tett végül 80.000 forin­tot utalt át a vád­lott­nak, aki azon­ban továb­bi össze­ge­ket köve­telt tőle, ezt viszont már a sér­tett nem tel­je­sí­tet­te, hanem fel­je­len­tést tett.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 2 - 8 évig ter­je­dő szabadságvesztés.