Főoldal » Hírek » Békés Vármegyei Főügyészség » Zsarolás miatt tartóztatott le egy nőt a bíróság- a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 37 éves bün­tet­len elő­éle­tű oros­há­zi nő letar­tóz­ta­tá­sát, aki azzal fenye­get­te meg isme­rő­sét, hogy elvág­ja a tor­kát, ha nem ad neki pénzt.

 A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a nő pén­te­ken, 2020. szep­tem­ber 18-án, dél körül becsen­ge­tett egy – pszi­chés beteg­ség miatt gond­nok­ság alatt álló – isme­rő­sé­nek oros­há­zi laká­sá­ba kihasz­nál­va, hogy a sér­tett édes­any­ja, egy­ben gond­no­ka elment a lakás­ból. Miu­tán a sér­tett nő been­ged­te, azt köve­tel­te tőle, hogy adja el a táb­la­gé­pét és az azért kapott pénzt adja át neki, ellen­ke­ző eset­ben elvág­ja a tor­kát. A sér­tett félel­mé­ben a táb­la­gé­pét levit­te egy köze­li szá­mí­tó­gé­pes üzlet­be, ott letét­be helyez­te és az ezért kapott 10.000 forin­tot vissza­vit­te a lakás­ba és ott átad­ta a ter­helt­nek. 16 óra után nem sok­kal a gya­nú­sí­tott a sér­tet­tel vissza­ment az üzlet­be, ahol a sér­tett az eladó­tól a ter­helt fenye­ge­té­se­i­nek hatá­sá­ra még továb­bi 5000 forin­tot kért, majd azt is átad­ta az őt zsa­ro­ló nőnek. A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott 15.000 forin­tos kár nem térült meg.

A nyo­mo­zást az Oros­há­zi Rend­őr­ka­pi­tány­ság Vizs­gá­la­ti Osz­tá­lya folytatta.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re azért került sor, mert alap­pal fel­té­te­lez­he­tő volt, hogy a ter­helt sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén továb­bi fenye­ge­tés­sel a befo­lyá­sol­ha­tó sér­tet­tet val­lo­má­sá­nak vissza­vo­ná­sá­ra, meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra bírná rá, és ezzel a bizo­nyí­tá­si eljá­rás ered­mé­nyét veszé­lyez­tet­né. A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elrendelte.