Főoldal » Hírek » Zsarolta áldozatát a szexuális erőszaktevő - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság első­fo­kú íté­le­tet hozott. A bíró­ság az elkö­ve­tőt  5 év 6 hó fegy­ház­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A bíró­ság eltil­tot­ta továb­bá az elkö­ve­tőt vég­le­ges hatállyal bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll. 

Az ügyész három napot tar­tott fenn a jog­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­zat meg­té­te­lé­re, míg az elkö­ve­tő és védő fel­leb­be­zést jelen­tett be. 

A vád­irat sze­rint a 2007-ben szü­le­tett sér­tett gyer­mek csa­lád­já­val az Esz­ter­go­mi járás­ban lévő köz­ség­ben élnek. A sér­tett és csa­lád­ja rend­sze­re­sen átjárt az elkö­ve­tő­höz. A lány sér­tett meg­kér­te az elkö­ve­tőt, hogy a tele­fon­ján inter­ne­tes alkal­ma­zá­so­kat hasz­nál­has­son. A sér­tett koráb­ban tele­fon­nal mez­te­len fotó­kat  készí­tett saját magá­ról, melyet inter­ne­tes alkal­ma­zás­ban kezelt. Mivel a sér­tett az elkö­ve­tő tele­fon­ján is belé­pett a saját inter­ne­tes fiók­já­ba, így az elkö­ve­tő szá­má­ra is elér­he­tő­vé vált a sér­tett által hasz­nált alkal­ma­zás.

A férfi a tele­fon­ján a sér­tett fotó­it meg­ta­lál­ta, ezután azzal fenye­get­te sér­tet­tet, hogy a képe­ket meg fogja mutat­ni a lány apjá­nak, amennyi­ben nem enge­di, hogy simo­gas­sa a mel­lét és nemi szer­vét. A férfi elő­ször, ami­kor a sér­tett a 12. élet­évét még nem töl­töt­te be, majd ezen élet­kor betöl­té­sét köve­tő­en 2020 júni­u­sá­ig, heti rend­sze­res­ség­gel, ami­kor a lány nála tar­tóz­ko­dott, a gyer­mek mel­lét, nemi szer­vét simo­gat­ta, illet­ve a sér­tet­tel magát simo­gat­tat­ta.