Főoldal » Archív » Zsarolta, hogy elhíreszteli róla, hogy pedofil

A vád­irat sze­rint a vád­lott fél éven keresz­tül (2012. novem­be­ré­től kez­dő­dő­en 2013. júli­u­sá­ig) egy-két napi rend­sze­res­ség­gel meg­ke­res­te a Domb­egy­há­zon köz­meg­be­csü­lés­nek örven­dő sér­tet­tet – aki­ről köz­tu­dott volt, hogy jómó­dú, de ugyan­ak­kor nagyon jóin­du­la­tú ember – és tőle külön­bö­ző valós vagy valót­lan indo­kok­ra hivat­ko­zás­sal alkal­man­ként 6.000.-Ft-tól 350.000.-Ft-ig ter­je­dő össze­gű kész­pénzt kért köl­csön, de sosem fizet­te vissza. A vád­lott 114 alka­lom­mal ejtet­te téve­dés­be a sér­tet­tet és ezzel 9.701.500,- Ft kárt oko­zott neki. A sér­tett nem volt haj­lan­dó tovább fizet­ni a vád­lott­nak, aki ezért sms -ben azzal fenye­get­te a sér­tet­tet, hogy ha nem ad neki pénzt, akkor elhí­resz­te­li róla Domb­egy­há­zon, hogy pedo­fil és meg­les­te őt, miköz­ben für­dött, fog­dos­ta, illet­ve az inter­net­re olyan vide­ót tölt fel, ame­lyen az lát­ha­tó, hogy a sér­tett a vád­lot­tat fogdossa.

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye zsarolásról