Főoldal » Hírek » Zsebében, autót bódultan vezetve hozta be a kábítószert az országba - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te és bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki kábí­tó­szert hozott be az ország­ba.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. júni­us 13-át meg­elő­ző­en, Szlo­vá­kia terü­le­tén amfe­ta­mint és metam­fe­ta­mint tar­tal­ma­zó kábí­tó­szert szer­zett meg. Ebből észak-komáromi lakó­he­lyén fogyasz­tott, míg a töb­bit a nad­rág­zse­bé­be tette. Ezt köve­tő­en a férfi  a szlo­vák for­gal­mi rend­szá­mú gép­ko­csit bódult álla­pot­ban vezet­ve, a határt átlép­ve Magyar­or­szág terü­le­té­re a ruhá­za­tá­ban elrejt­ve behoz­ta a kábí­tó­szert.

A komá­ro­mi rend­őrök 2021. júni­us 13-án, este, Komá­rom­ban ellen­őriz­ték a fér­fit, és meg­ta­lál­ták a kábí­tó­szert. A lefog­lalt kábí­tó­szer a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak mint­egy 1,1 – 1,2-szerese. A fér­fit a bíró­ság koráb­ban kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt pénz­bün­te­tés­re ítél­te.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re, jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra, és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.

A vád­eme­lést meg­elő­ző­en a lefog­lalt kábí­tó­szert a bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra elko­boz­ta.