Főoldal » Hírek » Zsebtolvaj lopott - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopá­sok miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki két fér­fi­tól zseb­tol­vaj­lás­sal vette el érté­ke­it, az egyik ese­tet tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2020. szep­tem­ber 7-én, egy tata­bá­nyai dohány­bolt előtt az ittas férfi mellé ült. A férfi zse­bé­ből a 25.990 forint érté­kű tele­fon kiesett, amit a nő ész­re­vett. A férfi köz­vet­len testi közel­sé­gé­ben lévő tele­font a nő a kezé­be vette úgy, hogy azt a tás­ká­já­hoz szo­rí­tot­ta, ezután fel­állt, arrébb ment, és a tele­font a tás­ká­já­ba rej­tet­te. A lopás­sal oko­zott kár úgy térült meg, hogy a nő férje a tele­font a sér­tett­hez visszajuttatta.

A nő 2020. novem­ber 22-én, a tata­bá­nyai sza­bad­té­ri pia­con ész­re­vet­te, hogy az egyik vevő­nél nagyobb össze­gű kész­pénz van. A nő a sér­tet­tet a piac mögöt­ti rész­re, az ott par­ko­ló autók taka­rá­sá­ba hívta, ott ölel­get­ni kezd­te, köz­ben a sér­tett­nél lévő oldal­tás­ka cip­zár­ját ész­re­vét­le­nül elhúz­ta és abból 340.000 forin­tot lopott el. A lopás­sal oko­zott kár meg­té­rült, mert a nő férje a lopott pénzt - a nyo­mo­zó ható­ság útján - a sér­tett­nek visszaadta.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a nővel szem­ben a Tata­bá­nyai  Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést és pénz­bün­te­tést szab­jon ki.