Főoldal » Archív » Zsemblámpát rabolt egy 74 éves embertől

A vád­lott a kerí­té­sen átug­rott, majd a nem zár­ha­tó ajtón keresz­tül az épü­let­be bement és az ágy­ban fekvő sér­tett­hez lépve érte­ke­it kutat­ta az ágy­ban, ille­tő­leg a sér­tett pizsa­má­já­nak zse­be­i­ben. Mind­eköz­ben a sér­tet­tet lefog­ta, mire a sér­tett egy elem­lám­pát vett elő, hogy azzal vilá­gít­sa meg a vád­lott arcát. Miu­tán a vád­lott a sér­tett kezé­ből a zseb­lám­pát kicsa­var­ta, meg­fe­nye­get­te, hogy adja át tás­ká­ját, mert külön­ben meg­öli. A sér­tett erre közöl­te, hogy a ház­ban nincs pénze, azt a bank­ban tart­ja és meg­pró­bált botja segít­sé­gé­vel az ágy­ból fel­áll­ni, de a vád­lott a botot a kezé­ből kicsa­var­ta és azt a lakás­ban eldob­ta, majd pedig a sér­tet­től elvett 1.080.-Ft érté­kű elem­lám­pá­val együtt távo­zott a házból.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - vád­eme­lés a 74 éves sér­tet­tet kirab­ló fér­fi­val szemben