Főoldal » Archív » Zsírkeverő kanállal verte az élettársát

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, mert egy fából készült zsír­ke­ve­rő kanál­lal több alka­lom­mal fejbe ütöt­te a sér­tet­tet. Az üté­sek során azok erős­sé­ge miatt a kanál lapát része eltö­rött. A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyű sérü­lé­sei let­tek, azon­ban fenn­állt a reá­lis lehe­tő­sé­ge annak, hogy 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sei is kelet­kez­ze­nek.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye