Főoldal » Hírek » Zsúfolásig telt furgonnal szállította a migránsokat egy férfi - fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Szerb ember­csem­pész letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indítványára.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a 22 éves férfi 2022. ápri­lis 1-jén, haj­nal­ban a szerb-magyar határ köze­lé­ben, a magyar olda­lon közel negy­ven, Magyar­or­szág terü­le­té­re koráb­ban jog­el­le­ne­sen belé­pő, több­sé­gé­ben afgán, illet­ve szír állam­pol­gárt vett fel a fur­gon­já­ba, amely az embe­rek­kel zsú­fo­lá­sig megtelt. 

A férfi annak érde­ké­ben, hogy a mig­rán­sok Auszt­ri­á­ba jutá­sát segít­se, nyu­gat felé indult, és a dél­előt­ti órák­ban már Veszp­rém tér­sé­gé­ben járt, ami­kor a Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság jár­őrei fel­fi­gyel­tek a lát­ha­tó­an túl nagy súlyt szál­lí­tó jár­mű­re, és ezért meg akar­ták állítani.

A férfi ekkor a jár­mű­vel mene­kült a rend­őrök elől, azon­ban a ned­ves úton meg­csú­szott és egy jel­ző­táb­lát kidönt­ve fának ütkö­zött. A veze­tő kiug­rott a jár­mű­ből és mene­kül­ni pró­bált, ám a rend­őrök elfog­ták, majd később őri­zet­be vet­ték és ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség a szö­kés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, melyet a bíró­ság az indít­vánnyal egye­ző­en egy hónap­ra elren­delt. A vég­zést min­den­ki tudo­má­sul vette, így az végleges.