Főoldal » Hírek » Zugírászkodott a foglakozásától eltiltott egykori ügyvéd- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség zug­írá­szat bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt azzal az ügy­vé­di fog­lal­ko­zás­tól eltil­tott, vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki egy szo­ci­á­lis szö­vet­ke­zet jog­ta­ná­cso­sá­nak adta ki magát és ügy­fe­lei részé­re ügy­vé­di tevé­keny­sé­get foly­ta­tott, bead­vá­nyo­kat ellen­jegy­zett, kere­set­le­ve­let nyúj­tott be, sőt, bün­te­tő­ügy­ben védő­ként is eljárt.

A vád­irat sze­rint az ügy­vé­di kama­rá­ból kizárt kecs­ke­mé­ti férfi rövid­del azután, hogy koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből 2017 végén fel­té­te­le­sen sza­ba­dult, egy szo­ci­á­lis szö­vet­ke­zet­ben iro­dai szak­mai veze­tői mun­ka­kör­ben kez­dett dol­goz­ni. Az ügy­vé­di fog­lal­ko­zás­tól több évre eltil­tott vád­lott 2018 már­ci­u­sá­tól 2019 júli­u­sá­ig rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve, magát a szö­vet­ke­zet jog­ta­ná­cso­sá­nak kiad­va ügy­vé­di tevé­keny­sé­get foly­ta­tott, jogi kép­vi­se­le­tet látott el és magán­sze­mé­lyek­től jogi kép­vi­se­let ellá­tá­sá­ra meg­bí­zást foga­dott el.

A férfi jel­lem­ző­en a laká­sán vagy az ahhoz köze­li egyik kávé­zó­ban fogad­ta az ügy­fe­le­it, akik előtt magát jog­sze­rű­en műkö­dő ügy­véd­nek adta ki. Tevé­keny­sé­gi köre szé­les volt: meg­bí­zá­si díj elle­né­ben bon­tó­per­ben, sza­bály­sér­té­si eljá­rás­ban jogo­sít­vány vissza­szer­zé­se érde­ké­ben, bir­tok­vi­tás ügy­ben, mun­ka­ügyi vitá­ban, továb­bá hagya­té­ki ügy­ben egy­aránt vál­lalt jogi kép­vi­se­le­tet. A vád­lott a meg­ha­tal­ma­zá­so­kat a szo­ci­á­lis szö­vet­ke­zet jog­se­gély­szol­gá­la­ta fej­léc­cel ellá­tott ira­ton szol­gá­lat­ve­ze­tő jog­ta­ná­csos alá­írás­sal készí­tet­te el és a bead­vá­nya­i­val együtt benyúj­tot­ta az ille­té­kes köz­jegy­ző­höz, sza­bály­sér­té­si ható­ság­hoz, továb­bá bíró­sá­gok­hoz. Egyik ügy­fe­le bün­te­tő­ügyé­ben ráadá­sul meg­ha­tal­ma­zott védő­ként gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­son is részt vett és panaszt, vala­mint bizo­nyí­tá­si indít­vá­nyo­kat ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső­nek szá­mí­tó fér­fit a zug­írá­szat bűn­tet­tén kívül közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel is vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. Egy­ide­jű­leg az ügyész­ség a férfi egy koráb­bi, pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sé­nek utó­la­gos vég­re­haj­tá­sá­ra, továb­bá a lefog­lalt bélyeg­zők elkob­zá­sá­ra is indít­ványt tett. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.