Főoldal » Archív » Zugírászkodott a volt ügyvéd

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség zug­írá­szat bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy volt sió­fo­ki ügy­véd­nő­vel szem­ben, aki az ügy­vé­di kama­rai tag­sá­gá­nak meg­szű­né­se után, ügy­vé­di jogo­sult­ság szín­le­lé­sé­vel, rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve ügy­vé­di tevé­keny­sé­get vég­zett.

A vád­lot­tat 2015. augusz­tu­sá­ban – kérel­mé­re - töröl­ték az ügy­vé­di név­jegy­zék­ből, ezután már ügy­vé­di tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­ra nem volt jogo­sult. Ennek elle­né­re több hóna­pig még koráb­bi ügy­vé­di iro­dá­já­ban – mun­ka­díj elle­né­ben – aján­dé­ko­zá­si és adás­vé­te­li szer­ző­dé­se­ket készí­tett, azo­kat ügy­véd­ként ellen­je­gyez­te, vala­mint több eset­ben bíró­ság előt­ti per­kép­vi­se­le­ti tevé­keny­sé­get is ellá­tott. A vád­lott ezzel össze­sen több mint 500.000,- forint­hoz jutott hozzá.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.