A gyros szeletelő késsel vágta fejbe a szakács a vendéget – Vádemelés-FOTÓKKAL

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy buda­pes­ti IX. kerü­le­ti gyors­ét­te­rem 27 éves sza­ká­csá­val szem­ben, aki még 2018. júli­us 16. nap­ján este sebe­sí­tet­te meg az egyik rek­la­má­ló vevő­jét. A vád­irat sze­rint aznap este egy bará­ti tár­sa­ság tért be a gyors­ét­te­rem­be, ahol a tár­sa­ság egyik tag­ját a sza­kács nem szol­gál­ta ki, amit  a vevő sérel­me­zett és a … Bőveb­ben: A gyros sze­le­te­lő kés­sel vágta fejbe a sza­kács a ven­dé­get – Vádemelés-FOTÓKKAL