Főoldal » Hírek » A gyros szeletelő késsel vágta fejbe a szakács a vendéget – Vádemelés-FOTÓKKAL

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy buda­pes­ti IX. kerü­le­ti gyors­ét­te­rem 27 éves sza­ká­csá­val szem­ben, aki még 2018. júli­us 16. nap­ján este sebe­sí­tet­te meg az egyik rek­la­má­ló vevőjét.

A vád­irat sze­rint aznap este egy bará­ti tár­sa­ság tért be a gyors­ét­te­rem­be, ahol a tár­sa­ság egyik tag­ját a sza­kács nem szol­gál­ta ki, amit  a vevő sérel­me­zett és a panasz­köny­vet kérte, de ezt a sza­kács megtagadta.

Ekkor a szó­vál­tás­ba bekap­cso­ló­dott a bará­ti tár­sa­ság másik tagja is – a későb­bi sér­tett - aki a gyors­ét­te­rem­ből kife­lé menet a pul­ton talált fólia­te­ker­cset a vád­lott felé dobta.

Erre a vád­lott a nála lévő 35 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú, a készü­lő gyros­hús vágá­sá­ra hasz­nált kés­sel köze­pes erő­vel a sér­tett fejé­re csa­pott, aki­nek a bal szem­öl­dö­ké­től a tar­kó­já­ig cson­tig hato­ló 13 cen­ti­mé­ter hosszú vágott sérü­lé­se keletkezett.

Mivel a sérü­lés tény­le­ges gyógy­tar­ta­ma 8 napon belü­li, de a táma­dott test­tá­jék­ra, az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re és a súj­tás ere­jé­re figye­lem­mel a sér­tett­nek köz­ve­tett  élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se is kelet­kez­he­tett volna, a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.

A vád­lott sza­bad­lá­bon véde­ke­zik, a bíró­sá­gi ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se és a tár­gya­lás jogá­ról lemon­dá­sa ese­té­re az ügyész­ség a vád­irat­ban 2 év 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a bíróságnál.

A fotó­kat a BRFK IX. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga készí­tet­te a nyo­mo­zás során foly­ta­tott szemlén.